Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą bulaka.lt svetainės administratoriui, kuris veikia pagal verslo liudijimą, (toliau – PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS), rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: Vardas, Pavardė, kontaktinis tel., kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti jūsų užsakymus/užklausas.

BENDROSIOS NUOSTATOS PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per PAUSLAUGŲ TIEKĖJO valdomas elektronines sistemas. PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS nenaudoja Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS naudotų jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti. PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai. 4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Tvarkydamas ir saugodama Jūsų asmens duomenis PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams: 1. Apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus); 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz.,pirkimo-pardavimo kvitus); 3. Spręsti problemas, susijusias su paslaugų užsakymu ir vykdymu; 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; 5. Apdoroti Jūsų užklausas; 6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus.

ASMENS TEISĖS Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę: 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų; 2. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys; 3. PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami kontaktų puslapyje užpildžius kontaktinę formą ir nurodžius temą „Dėl asmens duomenų tvarkymo”; 4. PAUSLAUGŲ TIEKĖJO, klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo kontaktų puslapyje užpildžius kontaktinę formą ir nurodžius temą „Dėl mokėjimų istorijos” arba „Dėl informacijos panaikinimo”;

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS PAUSLAUGŲ TIEKĖJAS, gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis į mus kontaktų puslapyje užpildę kontaktų formą.